పబ్లికేషన్స్ / నాన్ - ఫిక్షన్. / విజయానికి అయిదు మెట్లు

 

మిమ్మల్ని మీరు ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దుకోవటం కోసం, మీ మానసిక బలహీనతల్నీ, సమస్యల్నీ అధిగమించడం కోసం, మీ అంతర్గత శక్తులు పటిష్ఠం చేసుకోవడం కోసం, మానవ సంబంధాలు మెరుగు పర్చుకోవటం కోసం, టెన్షన్, బోర్, నిరాసక్తత పారద్రోలటం కోసం , ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడం కోసం, అంతిమ విజయం సాధించటం కోసం, అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో రూపొందించబడిన వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తకం.

 
to purchase book