పబ్లికేషన్స్ / నాన్ - ఫిక్షన్. / ఇండ్లీ...వడ...ఆకాశం...

 
  • ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నా స్నేహితుడి ఆఫీసు 26వ అంతస్థుకి చేరుకున్నాను. అతణ్ణి బయటకి పంపి, కిటకీలోంచి దూకబోతుండగా ఒక సంఘటన నన్ను మార్చింది. 600 కోట్లు హోటల్ కి అధిపతిగా చేసింది.
 
  • ఇండ్లీ ఒక ప్లేట్లో, చట్నీలు మరొక ప్లేట్లో, సాంబార్ సెపరేట్ గా గిన్నెలో సర్వ్ చేసేవాళ్ళం. మూడూ ఒకే దానిలో వచ్చేలా ’దొప్ప’లున్న ’కామత్’ ప్లేట్లు తయారు చేయించాను. దానితో అంట్లు తోమే వారి ఖర్చు నెలకి పాతికవేలు తగ్గింది.
  • ’నీ జీవితాశయం ఏమిటి’ అని ఓబెరాయ్ నన్ను అడిగారు. మీ ’హోటల్ కన్నా పెద్దది కట్టడం’ అన్నాను. పన్నెండేళ్ళ వయసులో అది నా అహంభావం కాదు - కల!
  • భారత రాష్ట్రపతికి లస్సీ కావాలని మా హోటల్ కి కబురొచ్చింది. ప్లాస్క్ మీద ’కామత్’ అని ప్రింట్ చేయించి లస్సీ పోసి పంపాను. పది లక్షలు వెచ్చించినా ఇంత వ్యాపార ప్రకటన దొరకదు.
 
to purchase book