పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / ఆనందో బ్రహ్మ..

 

కోనసీమ కొబ్బరాకు - గలగలా గోదావరి. ఆ ఇసుక తిన్నెల మీద నుంచి గాలి తరంగాల్లోంచి వచ్చే వేద పఠనంలా ఒక కుర్రవాడెగిరి పట్నం వచ్చి పడ్డాడు. ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేడు. ఓ ఇరవై నాలుగేళ్ల గృహిణి అతడిని లలితంగా సేదదీర్చింది. అది ప్రేమ? ఆకర్షణా? స్పందనా? సెక్సా? ఆ బంధం నిర్వచనం ఏమిటి?

అమ్మాలయితే స్వీట్ సిక్స్ టీన్ అంటారు. అబ్బాలకి స్వీట్ ఎయిటీనా?

 

ఆ వయసులో మీ పాత అనుభవాల్ని తలచుకుంటూ చదవండి. ఫ్యూచరాలజీకి పాస్టాలజీ మిక్సు చేసి అచ్చ తెలుగులో వీరేంధ్రనాథ్ అల్లిన సరళ లాలిత్య పదాల సన్నజాజి పందిరి ఈ ’ఆనందో బ్రహ్మ’

 
to purchase book