పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / రక్త సిందూరం

 

మనిషి నిర్మించుకున్న కట్టుబాట్లు, మనిషి తయారు చేసుకున్న న్యాయశాస్త్రం నైతిక విలువల్ని, జీవన విధానాల్ని పరిరక్షిస్తాయా? మీ అభిమాన రచయిత యండమూరి వీరేంధ్రనాథ్ సమ సమాజ నిర్మాణానికి ఇస్తున్న కొత్త పిలుపు " ఈ రక్త సిందూరం".

 
to purchase book