పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / నిశ్శబ్దం - నీకూ నాకూ మధ్య

 

జీవితం ఆ కుర్రాడికి వడ్డించిన విస్తరే. కానీ అదొక్కటే అతడ్ని వేధిస్తున్న సమస్య. అబ్బాయిలూ, అమ్మాయిలూ ఎలా కలుస్తారు - ఏం మాట్లాడుకుంటారో తెలుసుకోవాలనే కొరిక, ఉబలాటం, తపన, సరదా...
ఎన్ని రకాలుగానో ప్రయత్నించి ఆ అసలు రహస్యం తెలుసుకోవాలని కుస్తీలు పట్టగా తనో సైకో అయిపోతాననే భయంతో..
ఓసారి పట్నవాసం నుంచి పల్లెటూరికి ప్రయాణం కాగా, అక్కడో గోదారి గట్టు, అక్కడో మావయ్య, అక్కడే ఓ ముద్దుమందారం.

 

ఆ నిశ్శబ్దంలోనే ఆ ప్రశాంత వాతావరణంలోనే అంతా తెలిసి పోయినట్లు మనసు తేలికపోయింది. అదే ఆనందభైరవి రాగంలా....యువతరానికి అటూ ఇటూ వున్న సంగతుల్ని ముగ్ద మనోహరంగా అరటి పండొలిచిట్లుగా చెప్పిన నవలా రత్నమాల...

 
to purchase book