పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / ప్రేమ

 

ఆమె పేరు వేద సంహిత! వైవాహిక జీవితం ఆమె మెడమీద భర్త పెట్టిన కత్తి గాటునే మిగిల్చింది. బ్రతుకుబాటలో ముందుకు సాగిపోయే తరుణంలో - ఆలంబనగా ఒక అనుభవాన్ని అనుభూతినీ మిగిల్చుకోవాలనుకుంది.

ఆమె జీవితంలో అభిషేక్ అపురూపంగా ప్రవేశించాడు. వెన్నెల్లో గోదారి ఒడ్డున ఒక అనుభవం అనుభూతిగా మారింది.

 

వ్యక్తిగతమైన ప్రేయసి విశ్వజనీయమైన ప్రేమగా మార్చుకోవడానికి అతను వెళ్లిపోయాడు. ప్రతి పదమూ సరిగమ పదముగా - ప్రతి వాక్యమూ ఒక సరళీ స్వరముగా - ప్రతి ఉపమానమూ అపురూపముగా మీ అభిమాన రచయిత స్వరకల్పన చేసిన మృదుమధుర మంజుల నవలా నాదం.

 
to purchase book