పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / ది డైరీ ఆఫ్ మిసెస్ శారద

 

’ఒక మనిషి భోగభాగ్యలతో తులతూలగాలంటే మరో మనిషి గంజి తాగాలి. ఒక మనిషి శవాల్ని పీక్కుతినాలంటే మరో మనిషి శవంగా మారాలి’

- వి.శారద’ఈ ప్రపంచంలో తెలివైనవారు నీతిని వదిలేస్తే కాపిటలిస్టు అవుతాడు. వదిలెయ్యకపోతే మేథావో, టీచరో అవుతాడు. బలమైనవాడు నీటిని వదిలేస్తే కాపిటలిస్టు అవుతాడు. వదిలెయ్యకపోతే మేథావో, టీచరో అవుతాడు. బలమైనవాడు నీతిని వదిలేస్తే రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడు. వదిలెయ్యకపోతే శ్రామికుడు అవుతాడు.

- లక్ష్మీశారద 

రెండు విభిన్న లోకరీతుల్ని రెండు విభిన్న కోణాల్లో వీరేంధ్రనాథ్ వివరించిన విలక్షణమైన నవల - ’ది డైరీ ఆఫ్ మిసెస్ శారద’.

 
to purchase book